ასტროლოგია

ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი უახ­ლო­ე­სი დღე­ე­ბის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბის შე­სა­ხებ წერს:

“25 აპ­რილს თით­ქმის ორ­ბის­ში შე­ვი­და მარ­სი­სა და ნეპ­ტუ­ნის კვად­რა­ტი. პიკს მიაღ­წია 27-ში, შემდეგ დაშ­ლისკენ წავა და 4 მა­ისს ამო­ი­წუ­რე­ბა.

და რას მო­ი­ტანს?

ინ­ტრი­გებს, მო­ტყუ­ე­ბის მცდე­ლო­ბებს, არაფ­რის კე­თე­ბის, პა­სი­უ­რო­ბის სურ­ვილს, იმედ­გაც­რუ­ე­ბას და დეპ­რე­სი­უ­ლო­ბას.

ამ დღე­ე­ბში ნუ მი­მარ­თავთ ყო­ველ უმ­ნიშ­ვნე­ლო წვრილ­მან­ზე ახ­ლობ­ლებს რჩე­ვის­თვის, ზოგი რამ თა­ვა­დაც გა­და­წყვი­ტეთ. ახლა ისე­თი პე­რი­ო­დია, ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბას სა­კუ­თა­რი პრობ­ლე­მე­ბიც ბევ­რს აწუ­ხებს. შე­საძ­ლოა ისი­ნი ამ­ჯე­რად მზად არ იყ­ვნენ, რომ ყუ­რა­დღე­ბა და თა­ნაგ­რძნო­ბა გა­მო­ხა­ტონ.

არ გა­დად­გათ ახლა არ­ც ერ­თი ნა­ბი­ჯი, თუ სი­ტუ­ა­ცია მაქ­სი­მა­ლუ­რად არ გაქვთ შეს­წავ­ლი­ლი და შე­დე­გე­ბი გათ­ვლი­ლი. ის კი არა­და, შე­საძ­ლოა გე­გო­ნოთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი გარ­კვე­უ­ლი გაქვთ, მაგ­რამ შეც­დო­მა­ში აღ­მოჩ­ნდეთ შეყ­ვა­ნი­ლი. ნუ და­უგ­დებთ ყურს ჭო­რებს, ნურც თქვენ იჭო­რა­ვებთ. ფრთხი­ლად, მტრებს არ სძი­ნავთ! და ახლა ისინი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად სა­შიშ­ნი არი­ან!

პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში იყა­ვით უშუ­ა­ლო და გულ­წრფე­ლი, ნუ და­ი­წყებთ ამ დღე­ებ­ში სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­მორ­კვე­ვებს, შე­დე­გი ნე­გა­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბა.

არა­სა­სურ­ვე­ლი პე­რი­ო­დია ქორ­წი­ნე­ბი­სათ­ვის, ნათ­ლო­ბი­სათ­ვის, პირ­ვე­ლი ზი­ა­რე­ბი­სათ­ვის.

მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰოლს და თრო­ბის სხვა სა­შუ­ა­ლე­ბებს.

არაა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვე­ბი, ნარ­კო­ზი, ყვე­ლა­ნა­ი­რად თავი შე­ი­კა­ვეთ თვით­მკურ­ნა­ლო­ბი­სა­გან.

4 მა­ი­სი არის ას­პექ­ტის მუ­შა­ო­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვადა. 29-ის შემდეგ ეს ას­პექ­ტი უკვე საგ­რძნობ­ლად სუს­ტი იქ­ნე­ბა”.

გაუზიარე მეგობრებს
  •  
  •